Tìm hiểu về cú pháp cơ bản của Java

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng. Dưới đây là cú pháp cơ bản của Java:

Khai báo lớp

Để khai báo một lớp trong Java, sử dụng từ khóa “class” theo sau là tên lớp và cặp dấu ngoặc nhọn để đóng gói các thành phần của lớp.

class MyClass {
// Các thành phần của lớp
}

 

HD wallpaper: coffee, apple, macbook pro, java, cafe, caffeine, work,  writer | Wallpaper Flare

Phương thức main

Phương thức main là điểm khởi đầu của một chương trình Java. Nó được khai báo như sau:

public static void main(String[] args) {
// Code thực thi
}

 

Biến

Để khai báo biến trong Java, sử dụng kiểu dữ liệu, tên biến và có thể gán giá trị khởi tạo.

int age = 25;
String name = "John";

 

HD wallpaper: MacBook Pro on table near white ceramic teacup, apple, laptop  | Wallpaper Flare

Câu lệnh điều khiển

Java hỗ trợ các câu lệnh điều khiển như câu lệnh if-else, switch-case và vòng lặp for, while, do-while.

if (age > 18) {
System.out.println("Người trưởng thành");
} else {
System.out.println("Trẻ em");
}

switch (dayOfWeek) {
case 1:
System.out.println("Thứ hai");
break;
case 2:
System.out.println("Thứ ba");
break;
// ...
}

for (int i = 0; i < 5; i++) {
System.out.println(i);
}

while (condition) {
// Thực hiện mã lệnh
}

do {
// Thực hiện mã lệnh
} while (condition);

 

Mảng

Mảng là một tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu trong Java.

int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
String[] names = new String[5];
names[0] = "John";

 

Desk 1080P, 2K, 4K, 5K HD wallpapers free download | Wallpaper Flare

Đối tượng và lớp

Java là một ngôn ngữ hướng đối tượng. Bạn có thể tạo các đối tượng từ lớp bằng cách sử dụng từ khóa “new”.

class Person {
String name;
int age;
}

Person person = new Person();
person.name = "John";
person.age = 25;

 

Kế thừa

Java hỗ trợ kế thừa, cho phép một lớp kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp khác.

class Animal {
void eat() {
System.out.println("Đang ăn");
}
}

class Cat extends Animal {
void meow() {
System.out.println("Meo meo");
}
}

 

Ghi đè phương thức

Trong Java, bạn có thể ghi đè (override) các phương thức từ lớp cha trong lớp con.

class Animal {
void sound() {
System.out.println("Âm thanh của động vật");
}
}

class Cat extends Animal {
@Override
void sound() {
System.out.println("Meo meo");
}
}

 

Cup, kettle, water, laptop, HD wallpaper | Peakpx

Đây chỉ là một số cú pháp cơ bản của Java. Ngôn ngữ này có nhiều tính năng và khái niệm phức tạp khác, nhưng hi vọng bài viết trên cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cú pháp cơ bản của Java.